ఈ పాట ఏ చిత్రం లోనిది ?

కింద వీడియో లో PLAY అవుతున్న SONG ఏ సినిమా లోనిది ?
మీ సమాధానములు 27-1-2020 తేదీ సాయంత్రం 8 గంటల లోపు పంపండి కింద కనిపిస్తున్న 
మూడు బాక్స్ లు ఉన్నాయ్ కదా 
ఒకటి NAME
రెండు E MAIL ID 
మూడో బాక్స్ MESSAGE లో 25-1-2020 అని DATE వేసి 
సమాధానం TYPE చేసి పంపించండి. 

Comments