ఇంట్లో నుండి అడుగు బయట పెట్టావంటే నిన్ను చంపీ ఇక్కడే పాతి పెడతా అంటున్నారు


Comments