సంకల్పం గట్టిది అయితే ప్రకృతే మనకి సహాయం చేస్తుంది


Comments