ఆరాధ్య బచ్చన్ డ్రాయింగ్

ఐశ్వర్య రాయి కూతురు ఆరాధ్య బచ్చన్ 
LOCKDOWN సమయంలో పోలీస్ లకు డాక్టర్స్ కి గవర్నమెంట్ వారికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ
తన తన చిన్ని చేతులతో గీసిన డ్రాయింగ్


Comments