సిరి వెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

సిరి వెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారికి మా తెలుగు మూవీ వరల్డ్ తరుపు నుండి
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

చాలా గొప్ప గొప్ప పాటలు రచించారు
RECENT తను రాసిన పాట సమజవరాగమనా చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంది
ఇలాంటి ఇంకా చాలా రాయాలి కోరుకుంటున్నాను.Comments