నటుడు జయరాం గారికి పుట్టినరోజు శభాకాంక్షలు
 

Comments