జంబాలకడి పంబా మూవీ లో కోట శ్రీనివాస్ రావు గారు క గుడితం చెప్పే హాస్యపు సన్నివేశం గుర్తుందా మీకు 
ఆ క గుడితం ఇప్పుడు హీరోయిన్ KAJOL AGARWAL తన డాన్స్ స్టెప్ ల ద్వారా చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందో చూసి 
మీరు  నవ్వుకోండి 

Comments